Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel, het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God is. De Bijbel is de enige bron en norm van ons geloof en de uiteindelijke autoriteit in ons leven.
2 Timotheüs 3: 16-17, 1 Thessalonicenzen 2: 13 en 2 Petrus 1: 21.

Triniteit

Wij geloven dat er slechts één God is, de eeuwige Zelfbestaande “Ik Ben”, de Schepper van het heelal, die Zich geopenbaard heeft in Vader, Zoon en Heilige Geest.
Deuteronomium 6: 4, Exodus 3: 14, Jesaja 43:10-11, Mattheüs 28: 19, Lucas 2; 22, Johannes 14: 8-9, Handelingen 5: 3-4, 2 Corinthiërs 13: 14 en 1 Johannes 5:7.

Heilig avondmaal

Het heilig avondmaal wordt gevierd ter nagedachtenis van het verbroken lichaam en het vergoten bloed van de Here Jezus Christus. Als gemeente zijnde vieren wij dit één maal in de maand. Het eten van het brood en het drinken van de drinkbeker doen we gezamenlijk.
1 Corinthiërs 11: 17-34

Waterdoop

Wij geloven in het principe van de waterdoop door gehele onderdompeling. Wij geloven in de éénwording met Zijn dood, begrafenis en opstanding, waarna de gelovige in nieuwheid des levens gaat wandelen (Romeinen hst. 6).

Opdragen van kinderen

In Markus 10:14 staat: “Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet, want voor zodanige is het Koninkrijk Gods”. Jonge kinderen worden opgedragen aan God. We stellen het kind voor aan onze Here Jezus Christus en aan de gemeenteleden, die ook medeverantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding van het kind. Het opdragen van kinderen gebeurt tijdens de samenkomsten op zondag.

Oudsten en diakenen

Deze ambten worden toegewezen aan leden op voordracht van het oudstenteam (niet door stemming/verkiezing). Zij behoren aan bepaalde Bijbelse voorwaarden te voldoen (1 Timotheüs 3 en Titus 1:5-11). Het zullen geen pasbekeerde mensen zijn, maar gemeenteleden die hebben laten zien betrouwbaar en toegewijd te zijn.

Financiën

Wij geloven dat het de verantwoordelijkheid is van elke gelovige om financieel bij te dragen aan de bouw van het Koninkrijk van God door middel van tienden en offerandes.
Hebreeën 7: 1-10 en Maleachi 3: 8-12.

Bedieningen

Wij geloven in het herstel van de vijfvoudige bediening zoals uiteengezet in Efezen 4: 11 en 12. Deze bedieningen zijn bedoeld om het Lichaam van Christus toe te rusten tot dienstbetoon. De apostelen en profeten zijn de fundament leggers van de gemeente.
Efeze 2: 20, 2 Corinthiers 12: 12.

Vruchten & Gaven

Wij geloven in de negenvoudige vrucht en (genade)gaven van de Heilige Geest als een onmisbare toerusting voor elke Christen, ook heden vandaag!
Handelingen 1: 8, Handelingen 2: 38-39, 1 Corinthiërs 12: 4-11 en Galaten 5: 22